യീസ്റ്റോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ചേർക്കാതെ അരി കുതിർത്തരക്കാതെ പഞ്ഞിപോലൊരു വട്ടയപ്പം👌😋/No yeast&Baking soda MP4 Video Recipe

Download Videos & Mixes#VattayappamWithoutYeast&BakingsodaIngredientsRice flour 1 cup/125ml Grated Coconut 3/4 to 1 cup Sugar 3 1/2tbsp Cooked rice 2tbsp Water 6 tbsp Coconut water +1tsp Sugar 1/4 cup Cardamom pwdr 1/2 tspn Salt 1pinch

Recommended for you


Description: Listen, Share & Download യീസ്റ്റോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ചേർക്കാതെ അരി കുതിർത്തരക്കാതെ പഞ്ഞിപോലൊരു വട്ടയപ്പം👌😋/No yeast&Baking soda Video MP4 Recipe Rating: 5 out of 5
Follow Us & Like Our Page
Select your Chef