ചിക്കൻ കറി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ/അപ്പത്തിനും ചപ്പാത്തിയ്ക്കും കിടിലൻ ചിക്കൻ കറി /Chicken Mappas MP4 Video Recipe

Download Videos & Mixes#KeralaChickenCurry#ChickenMappasFor marinationChicken 750gm Turmeric pwdr 1/4tspn Pepper pwdr 1tspn SaltCoconut oil Curryleaves Shallots 12 nos Garlic crushed 1tbsp Ginger crushed 1tbsp Onion 3 small Green chilli 6 nos Tomato 1big Tomato slices Turmeric powder 1/4tspn Coriander pwdr 11/2 tbsp Pepper pwdr 1 tspn Garammasala 1+1/2 tspn Fennel seed pwdr 1 +1/4 tspn Thick Coconut milk 1 Cup Thin Coconut milk 11/2 CupFor temperingCoconut oil Shallots 10 nos Curryleaves

Watch Online, Share ചിക്കൻ കറി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ/അപ്പത്തിനും ചപ്പാത്തിയ്ക്കും കിടിലൻ ചിക്കൻ കറി /Chicken Mappas Download

Enjoy and stay connected with us for the latest videos like ചിക്കൻ കറി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ/അപ്പത്തിനും ചപ്പാത്തിയ്ക്കും കിടിലൻ ചിക്കൻ കറി /Chicken Mappas and remember to subscribe to their YouTube channel.

Recommended for you


Description: Listen, Share & Download ചിക്കൻ കറി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ/അപ്പത്തിനും ചപ്പാത്തിയ്ക്കും കിടിലൻ ചിക്കൻ കറി /Chicken Mappas Video MP4 Recipe Rating: 5 out of 5
Follow Us & Like Our Page
Select your Chef